TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

24.06.2020 r. godz. 10.00

Zespół nadzorujący:

Przewodniczący –Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja

                             mgr inż. Halina Schulz – Tkacz

Członkowie – mgr Ewa Balza – Plucińska

                        mgr Karolina Pałaszewska

                        mgr Ryszard Jezierski

                        mgr Arkadiusz Harłukowicz

Zabezpieczenie medyczne – ratownik KPP mgr Mariusz Marecki

Informacje organizacyjne dla zdających:

 1. Do testu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych lub sama objęta jest kwarantanną lub izolacją domową.
 3. Zdający obowiązkowo zakrywają usta i nos zgięciem łokcia, kiedy kichają lub kaszlą.
 4. Do testu przystępują kandydaci którzy wybrali Oddział Przygotowania Wojskowego jako szkołę pierwszego, drugiego lub  trzeciego wyboru.
 5. Na terenie szkoły przed przystąpieniem do testu obowiązuje maseczka.
 6. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice i osoby towarzyszące zdającym.
 7. Zdający przedstawia Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego.
 8. Każdy zdający powinien okazać przed egzaminem legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.
 9. Zbiórka zdający odbędzie na placu apelowym z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1.5 m.
 10. Po sprawdzeni obecności i przed wejście do szatni przeprowadzona zostanie dezynfekcja rąk.
 11. Po ogólnej rozgrzewce grupa podzielona zostanie na cztery podgrupy.
 12. W przypadku pogorszenia samopoczucia lub wystąpienia kontuzji zdający natychmiast informuje zespół nadzorujący.
 13. W dniu 25.06.2020 r. opublikowane zostaną na stronie szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w oddziale przygotowania wojskowego (klasa wojskowa).
 14. 01.07.2020 r. o godz. 10.00 przeprowadzony zostanie test sprawnościowy dla uczniów którzy w przypadkach losowych lub zdrowotnych, nie mogli przystąpić do próby sprawności fizycznej w terminie głównym (24 czerwca 2020 r.). Dyrektor ZS im. M. Rataja w Gościnie, na udokumentowany wniosek rodziców kandydata – złożony najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 r. może wyrazić zgodę na przystąpienie do próby w II terminie.
 15. 01.07.2020r. opublikowane zostaną na stronie szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w Oddziale Przygotowania Wojskowego (klasa wojskowa) w II turze.
 16. Rekrutacja do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego przeprowadzona zostanie po analizie wyników nauczania na podstawie dostarczonych dokumentów oraz wyników testu sprawnościowego.
 17. 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Informacje do dodatkowe

 1. Obowiązkowy strój i obuwie sportowe ( możliwość przebrania się w szatni).
 2. Zdający powinien posiadać butelkę wody niegazowanej.
 3. Po każdym zaliczeniu ćwiczenia przez zdającego – rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy nastąpi dezynfekcja przyborów.
 4. W trakcie testu na terenie szkoły obowiązuje zakaz grupowania się.
 5. Zmiana grup ćwiczących na punktach odbywa się z zachowaniem bezpiecznych odległości pod nadzorem instruktorów WF.