LO o profilu straży pożarnej

Klasa o profilu strażackim w trakcie trzyletniego okresu nauczania oferuje kandydatom zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na ogólną  orientację podczas prowadzenia podstawowych działań ratowniczo – gaśniczych  odbywa się w trakcie zajęć lekcyjnych, na których uczniowie zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi:

  • bhp podczas działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne,
  • organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • budowy armatury wodnej i pianowej,
  • budowy i danych taktycznych drabin pożarniczych,
  • sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • ratowniczego sprzętu mechanicznego,
  • procesu palenia,
  • gaszenia pożarów oraz podstaw organizacji akcji gaśniczej,
  • działań w czasie innych miejscowych zagrożeń.

 Umiejętności praktyczne zdobywane są podczas ćwiczeń prowadzonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Ponadto wiedza i praktyka zdobyta na praktykach zawodowych odbywanych w II klasie pozwala ugruntować zdobytą wiedzę w szkole.

W trakcie trzyletniego nauczania, uczeń klasy o profilu strażackim zdobywa wiedzę potrzebną strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
Ponadto w trakcie nauki, uczniowie poznają wiele zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pozwala to na rozpoznawanie wszelkiego rodzaju zagrożeń, sposobów radzenia sobie z nimi w przyszłym życiu zawodowym i codziennym. Wiedza zdobyta w trakcie nauki pozwala też na prawidłowe postępowanie podczas zagrożeń, które obecnie mogą wystąpić. Uczeń uzyskuje informacje jak się zachować, jak podjąć i prawidłowo prowadzić działania gaśnicze, ratownicze i ewakuacyjne. Zdobyta wiedza może w przyszłości zaprocentować możliwością udzielenia pomocy tym wszystkim, którzy tej pomocy będą  potrzebować.

Uczeń, który jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, jest ubezpieczony, posiada aktualne badania lekarskie uprawniające go do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, dopuszczony jest do egzaminu w komorze dymowej.

Wynik testu decyduje o wydaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej stopnia I i II oraz zaświadczenia o ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zaświadczenia te w przypadku czynnych strażaków OSP pozwalają na bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Mogą też być elementem działającym pozytywnie w przypadku kiedy absolwent szkoły bierze udział w naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Obecnie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu pracuje jeden z absolwentów szkoły.