Dyżury

 

recepcja

Regulamin Dyżurów Uczniowskich

1. Dyżur w szkole pełni jedna klasa w terminie wyznaczonym przez S.U.

2. Dyżur uczniowski obejmuje :
a) dyżur przy wejściu do szkoły,
b) dyżur na korytarzach,
3. Klasa dyżurna wyznacza po dwie osoby na każdy hol i dwie osoby przy wejściu do szkoły.

4. Dyżur przy wejściu do szkoły jest pełniony przez uczniów w trybie ciągłym od 7:15 do 14:50.

5. Dyżur na holu jest pełniony przez uczniów tylko w trakcie przerw między lekcjami od 7:15 do 14:50.

6. Obowiązkiem dyżurujących na holu jest:
a) zapobieganie dewastacjom w WC,
b) zapobieganie dewastacjom na korytarzach
c) powiadomienie dyżurującego nauczyciela o nieregulaminowym zachowaniu uczniów.

7. Dyżurni są zobowiązani nosić identyfikatory ( w widocznym miejscu ).

8. Dyżurni przy wejściu do szkoły są upoważnieni do sprawdzania identyfikatorów.

9. Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie posiadający identyfikator ( w widocznym miejscu ).

10. Osoby , które nie są uczniami ani pracownikami szkoły mogą wejść do budynku za okazaniem dowodu osobistego  lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Dyżurni są zobowiązani zapisać w zeszycie dyżurów imię i nazwisko gościa.

11. Po zakończonym dyżurze klasa zobowiązana jest do :
a) przekazania identyfikatorów (poprzez swoich wychowawców) klasie obejmującej dyżur
(W razie zniszczenia lub zgubienia identyfikatora dyżurni wpłacają do skarbnika S.U.po 2 zł. )
b) przekazania zeszytu dyżurów (poprzez swoich wychowawców) klasie obejmującej dyżur
(W razie zniszczenia zeszytu do jego przepisania.)