Dotacja dla liceum ogólnokształcącego.

W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nasza szkoła – liceum ogólnokształcące otrzymało dotację na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
 2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  – zakup oprogramowania dla bibliotek,
  – zakup czytników e-booków,
  – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 3. realizację działań promujących czytelnictwo:
  – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Przyznana kwota dotacji wynosi 12000. Przystępując do programu szkoła musiała wnieść  wkład własny 3000. Razem do wydania – 15000 zł.

  Konieczne jest aby  szkoła  w trakcie realizacji programu:

 • przeznaczyła nie mniej niż 50% kwoty wsparcia na zakup książek;
 • zasięgnęła opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupów książek;
 • podjęła współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
  a) planowanie zakupów książek,                                                                                    b) wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w bibliotekach szkolnych;
 • zorganizowała w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;
 • uwzględniła tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • dostosowała organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 • uwzględniła potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

O wszystkich działaniach zrealizowanych przez szkołę w ramach NPRC poinformujemy po ich zakończeniu.